PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw situatie en gegevens over de sessies. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de therapie noodzakelijk zijn en gegevens die ik – uitsluitend na uw expliciete schriftelijke toestemming- heb opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld bij uw huisarts of andere behandelaars.

Ik heb de wettelijke plicht -en u mag van mij verwachten- dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier als er sprake is van behandeling die uzelf betaald of vanuit de aanvullende verzekering. Als U door mij behandeld wordt in samenwerking met anderen dan hebben ook zij toegang tot het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als therapeut gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet (schriftelijk) uw toestemming vragen. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
* Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
* Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing en supervisie.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

 NAW-gegevens verzekerde (Naam, Adres, Woonplaats)
. Geboortedatum

. Verzekeringsnummer (SGGz)
. Datum behandeling
. Omschrijving behandeling
. Kosten van de behandeling

Via het contactformulier op mijn website verzamel ik de volgende gegevens van u:
-Uw naam
-Uw emailadres
-het onderwerp waarover u mij wilt spreken
-Indien u dat hebt ingevuld: een korte beschrijving van uw vraag.
Deze gegevens gebruik ik om contact met u te kunnen opnemen voor het maken van een eerste afspraak. Deze gegevens zal ik vervolgens opnemen in uw dossier of verwijderen indien er geen traject gaat plaatsvinden.