PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Als behandelaar van Voor de Verandering nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben hiervoor maatregelen genomen passend bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U persoonsgegevens worden verwerkt wanneer:

 • U de website bezoekt (IP-adres) en een contactformulier invult en verstuurt
 • U zich aanmeldt voor een van onze diensten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het onze wettelijke plicht (WGBO) om een dossier van u aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandeling(en). Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Behandeldata
 • Behandelgegevens
 • Medische bijzonderheden indien relevant
 • Gegevens levensloop
 • Bankrekeningnummer

Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Wij zijn als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntdossier. Deze termijn is 20 jaar.

Over ieder ander gebruik van uw gegevens zult u eerst geïnformeerd worden en hiervoor expliciet uw toestemming worden gevraagd.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Website
Via onze website wordt alleen uw IP-adres bewaard (bewaartermijn 1 maand)
Via een verwerkersovereenkomst waarborgen wij beveiliging van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij mij het verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in mijn administratiesysteem naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Beveiliging
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals virusscanner.

Wachtwoorden
Beveiligde website. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje
Beveiligd administratiesysteem (Easyflow) voor opslag van uw persoons- en behandelgegevens en dossier.