PRAKTIJKVOORWAARDEN

PRAKTIJKVOORWAARDEN

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese- gesprek en tussentijds relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Als de therapeut de behandeling, om welke reden dan ook, afbreekt of onderbreekt, motiveert en adviseert zij de cliënt wat betreft een vervolgtraject en/ of draagt zorg voor adequate verwijzing.
 • U heeft de privacyverklaring van de praktijk gelezen, welke vermeld staat op de website van praktijk.
 • U heeft de betalingsvoorwaarden van de praktijk gelezen, welke vermeld staat op de website van praktijk.
 • Betaling van de behandelingen geschiedt door middel van overschrijving op de rekening van de praktijk. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur die u per mail zult ontvangen.
 • De behandeling kan slechts doorgang vinden nadat u akkoord gegeven hebt voor bovenstaande voorwaarden door middel van accordering van de behandelovereenkomst.