BETALINGSVOORWAARDEN

BETALINGSVOORWAARDEN

  • De factuur wordt per e-mail toegezonden.
  • De door de behandelend therapeut aan de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
  • Indien de cliënt na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de behandelend therapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
  • Ik nodig de cliënt uit, voor de in artikel 3 genoemde incassoprocedure, met de behandelend therapeut in gesprek te gaan indien de cliënt gedeeltelijk of geheel niet in staat is over te gaan tot betaling van het (de) verschuldigde bedrag(en).
  • Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.