PRIVACYVERKLARING

Als behandelaar van Voor de Verandering neem ik de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Ik heb hiervoor maatregelen genomen passend bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U persoonsgegevens worden verwerkt wanneer:

 • U de website bezoekt (IP-adres) en een contactformulier invult en verstuurt
 • U zich aanmeldt voor een van onze diensten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het onze wettelijke plicht (WGBO) om een dossier van u aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandeling(en). Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

De persoonsgegevens die door mij worden verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beroep
 • Behandeldata
 • Behandelgegevens
 • Medische bijzonderheden indien relevant
 • Gegevens levensloop
 • Bankrekeningnummer

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Ik ben als behandelaren gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntdossier. Deze termijn is 20 jaar.

Over ieder ander gebruik van uw gegevens zult u eerst geïnformeerd worden en hiervoor expliciet uw toestemming worden gevraagd.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Website
Via mijn website wordt alleen uw IP-adres bewaard (bewaartermijn 1 maand)
Via een verwerkersovereenkomst waarborgen wij beveiliging van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat u bij mij het verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in mijn administratiesysteem naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Beveiliging
Ik heb de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
Beveiligingssoftware, zoals virusscanner.
Wachtwoorden
Beveiligde website. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje
Beveiligd administratiesysteem (Easyflow) voor opslag van uw persoons- en behandelgegevens en dossier.

 1. Toevoegen onderstaande praktijkvoorwaarden (in onderbalk?)

PRAKTIJKVOORWAARDEN

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese- gesprek en tussentijds relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen.
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Als de therapeut de behandeling, om welke reden dan ook, afbreekt of onderbreekt, motiveert en adviseert zij de cliënt wat betreft een vervolgtraject en/ of draagt zorg voor adequate verwijzing.
 • U heeft de privacyverklaring van de praktijk gelezen, welke vermeld staat op de website van praktijk.
 • U heeft de betalingsvoorwaarden van de praktijk gelezen, welke vermeld staat op de website van praktijk.
 • Betaling van de behandelingen geschiedt door middel van overschrijving op de rekening van de praktijk. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur die u per mail zult ontvangen.
 • De behandeling kan slechts doorgang vinden nadat u akkoord gegeven hebt voor bovenstaande voorwaarden door middel van accordering van de behandelovereenkomst.